Dit is het Privacy Statement van Telindus-ISIT B.V. (“Telindus”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Krommewetering 7, 3543 AP te Utrecht.

Deze Privacy Statement geeft u informatie over de manier waarop Telindus omgaat met persoonsgegevens die via onze website www.werkenbijtelindus.nl worden verkregen.

Telindus respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u zich via onze website aanmeldt voor diverse diensten van Telindus (zoals het inschrijven voor de nieuwsbrief) vragen we u om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, functie en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door de afdeling marketing en/of recruitment opgeslagen in het systeem van Telindus en gebruikt om de betreffende diensten aan u te kunnen leveren.

De relevante wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Telindus zijn: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens (artikel 6.1 sub a AVG), de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6.1 sub b AVG) of de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Telindus (artikel 6.1. sub f AVG). Deze laatste grondslag is met name van belang indien er direct marketing activiteiten uitgevoerd worden.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Telindus. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit is toegestaan op basis van de wettelijke regeling of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden door Telindus binnen het territorium van de Europese Unie opgeslagen en zullen niet worden geëxporteerd, tenzij dit is toegestaan op basis van de wettelijke regeling.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, een verzoek in te dienen om de gegevensverwerking te beperken, uw persoonsgegevens te rectificeren of te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking of gebruik te maken van uw recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met onze privacy coördinator opnemen via het e-mailadres privacycoordinator@telindus.nl.

Telindus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt en in ieder geval niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen.

Telindus heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn ingeregeld conform onze ISO27001 certificering.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een sollicitatie dan bewaren wij uw gegevens voor maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Om u op een later tijdstip te kunnen benaderen voor interessante vacatures binnen Telindus, vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer te mogen bewaren dan de standaard bewaartermijn van 4 weken. Met uw toestemming zullen wij uw gegevens één jaar bewaren na afronding van de sollicitatieprocedure.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Telindus kunt u een klacht indienen bij onze privacy coördinator of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Telindus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement.

Vacatures